صفحه نخست › خدمات

 

این شرکت افتخار دارد خدمات خود را به صورت مختصر در زیر معرفی نماید:

 

عمده فعالیتهای شرکت در یک نگاه 

Key Activities

خدمات مهندسی پایه و مطالعات بنیادی و امکان سنجی پروژه های صنعتی.

Basic Engineering & Conceptual / Feasibility Studies

خدمات مهندسی تفضیلی و خدمات مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه ها.

Detail Engineering & construction services

خرید و تامین تجهیزات و ماشین الات مورد نیاز پروژه ها.

Purchase and supply of equipment and machinery needed for the project.

اجرای عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی پروژه ها و ارایه خدمات تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه .

Construction Services Including Installation & commissioning .

Services, project financing requirements.

Integration سیستمهای  کنترل شامل DCS – PLC – ESD- F&G – SCADA.

System integrntion (PLC,DCS,ESD-F&G,SCADA)

ارائه خدمات بازرسی تجهیزات کنترل و ابزاردقیق و بازسازی و نوسازی سیستم های کنترل و ابزاردقیق.

Control System Renovation / Revamping Inspection services for instrumentation and control equipment.

طراحی و پیاده سازی پروژه های جامع اتوماسیون و کنترل در سراسر کشور و انجام پروژه بصورت  EPC  .

Design and implementation of comprehensive automation and control projects across the country and projects as EPC

تست  داخلی تجهیزات و سایت (Factory Acceptance Test) FAT/SAT

Factory & Site Acceptance Test

ارائه تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی  و انجام پروژه های کالیبراسیون و  Loop Check .

Provide instrumentation and industrial automation and calibration projects and Loop Check.

طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل(مونیتورینگ) پروسه تولید (HMI, Mimic panel )  و طراحی تابلوهای کنترل (Control Panel

Design and implementation of control systems (monitoring) process (HMI, Mimic panel).

طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع کنترل از طریق شبکه های صنعتی

Design and implement comprehensive systems of control of industrial networks

نظارت بر نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری Commissioning Assembling & Startup 

Supervision of Installation, Maintenance and Commissioning Assembling & Startup

ارائه خدمات در زمینه تهیه مدارک As Built

As Built documentation of services provided

تهیه مواد اولیه و  مواد شیمیائی مورد نیاز صنایع رنگ ، غذائی ، داروئی ومواد شیمائی اختصاصی نفت و گازو پتروشیمی.

Raw materials and chemicals needed paint, food, oil and gas petrochemical Medicines and chemical specificity.

ارائه انواع آنالایزرهای سیالات ،گاز ، آب

Analyzers provide a variety of fluids, gas ,water.

 
 

ساختار  داخلی شرکت به منظور ارائه خدمات کامل  به صنایع مختلف کشور و واحدهای صنفی مختلف از ترکیب ذیل تشکیل گردیده

 

        مدیریت پروژه های کنترل و ابزار دقیق شامل نیاز سنجی ، طراحی ، تامین ،نصب و راه اندازی  و  همچنین  مراحل گوناگون  پروژه  با استاندارهای                جاری  می باشد.

 

بخش مدیریت پروژه ها و برنامه ریزی و بخش کنترل و ابزار دقیق 

Division of Planning and project management and control and instrumentation

خدمات طراحی مهندسی بخش پروژه درزمینه کنترل و ابزار دقیق و نیاز سنجی

The engineering design services projects and field instrumentation and control needs

تهیه منطق و مستندات کنترل فرآیند و پروسه تولید .

Logic and documentation of process control and production process.

تهیه مفاهیم فنی و اولیه پروژه ، انطباق پروژه با استاندارهای موجود و تعیین نوع تجهیزات

Basic technical concepts and project preparation, project compliance with existing standards and determine the type of equipment

 
         طراحی و نصب و اجرای سیستم های الکترونیکی و انواع سیستم های مانیتورینگ با قابیلیت ها و خروجی های متفاوت 
 

بخش طراحی مهندسی و فنی (کنترل و الکتریکال)

Division of Engineering and Design Engineering (Electrical control)

بازبینی مدارک موجود کارفرما .

Client review of existing documents.

بررسی نقشه های PFD , P & ID

Review Maps of the PFD, P & ID

بررسی و تکمیل مدارک فنی شامل System Description  & Control System

Review and complete technical documents, including the System Description & Control System

بررسی طراحی سیستم مبتنی برPLC ‌ یا PC Base

Based system design and implementation of PLC or PC Base

تهیه مشخصات فنی و معیارهای اصلی تجهیزات ابزار دقیق سیستمهای ES و سیستم کنترل فرآیندPCS

The main criteria for preparing technical specifications and process control systems, instrumentation systems, ES and PCS

تهیه BOM تجهیزات سیستم کنترل و اعلام به بخش بازرگانی .

BOM provided equipment and control systems to the commercial sector.

تهیه مدارک و مشخصات فنی کابلهای و ادوات Junction Box و گلندها ، سینیها و .. ، اعلام به بخش اجرای پروژه

Preparation of documents and technical specifications Junction Box cables and instruments and trays. , Announced to the project sector

تهیه مدارک و مشخصات فنی کابینها و تابلوهای فرمان و اعلام به بخش اجرای پروژه

Preparation of documents and technical specifications cabin and steering boards and announced to the project sector

 

تهیه نقشه Hook Up پروژه

Mapping Project Hook Up

تهیه نقشه جانمایی ادوات و تجهیزات ابزار دقیق ، جانکشن باکسها ، مسیر های کابل کشی (Piping Plan)

Plan preparation and instrumentation devices, Junction box, cabling path (Piping Plan)

تعیین ورودیها ، خروجیها ، و کلیه سیگنالهائی که باید در صفحه Monitoring (SCADA)  کنترل و یا نمایش داده شوند

The inputs, outputs, and all the signals that should Monitoring (SCADA) control or be displayed

برنامه نویسی صفحات گرافیگی و کنترلی پروژه و قراردادن کلیه المان مورد نیاز پروژه

Graphic programming pages and placing all the elements needed for project control and project

تهیه صفحات گزارش ازقبیل Alarm ها ، Trends‌ها (گرافها)

Pages report is prepared such as Alarm, Trends data (graphs)

تعیین پارامترهائی که باید در IPC‌ذخیره شوند مانند زمان نمونه برداری Sampling Rate  و TAGs ها

IPC should be stored at low parameters such as time taken of Sampling Rate and TAGs

ارائه  Document  و مستندات پروژه.

Document and provide project documentation.

 
       نصب و را ه اندازی سیستم های ابزار دقیق مانند انواع ترانسمیتر ها ، انواع فلومتر ،انواع گیج ها 
 

بخش اجرائ پروژه های ابزار دقیق

Instrumentation sector projects

پیاده سازی تجهیزات منطبق با پروژه

Implementation Equipment accordance of project

بررسی مدارک و تست  مراحل  Control  Procedures

Documentation and Control Procedures of testing procedures

تست و راه اندازی اولیه

Testing and commissioning

کنترل و loop Check

Loop Control Check

راه اندازی نهائی و برسی ایرادها و رفع آن

Resolved Problems Detect And fixes it to the final commissioning and evaluation.

 تحویل پروژه به کارفرما .

Delivered Projects to Client.

 
       ارئه تعمیرات و خدمات و سرویس های دوره ای برای سیسم های الکترونیکی براساس چک لیست ها و دستورالعمل های مصوب 
 

بخش سرویس و خدمات

Service sector

پشتیبانی و راهنمائی فنی Help Desk‌ بصورت 24 ساعته

Help desk technical support in 24 hours

اعزام تکنسین و کارشناس به محل کارفرما

 

Technicians and experts dispatched to the location of the employer

 
        طراحی ، نصب و اجرای سیستم های پایش آنلاین برای آلایندهای زیست محیطی آب و هوا
 

بخش زیست محیطی

Environmental Department

طراحی سیستمهای پایش On-Line آب

Design on-line water monitoring systems

نصب و اجرای سیستمهای پایش آب در تمامی تصفیه خانه های صنعتی و شهری شامل پارامترها Temp,pH,Condoctivity,Tss,TDS,BOD,COD, Turbidity,… به همراه سیستمهای PLC کنترلر های مربوطه.

Installation and implementation of monitoring systems in all industrial and municipal wastewater treatment

Ncludes parameters Temp, ph, Condoctivity, Tss, TDS, BOD, COD, Turbidity, ...With related systems, PLC controller.

طراحی سیستم های پایش On-Line خروجی دودکش

On-Line Monitoring System designed flue stack output

طراحی ، نصب و اجرای سیستمهای پایش لحظه ای گازهای خروجی دودکش شامل O2 ,SO2 ,CxHy, NO,NOx , CO, CO2  به روش های In-situ و یا Extractive  همچنین اندازه گیری غبار خروجی از دودکشها  و ارسال اطلاعات مربوطه به سامانه محیط زیست

 

Design, installation and implementation of monitoring systems to spot exhaust chimney Including O2, SO2, cxhy, NO, nox, CO, CO2 In-situ methods or Extractive. And The measurement of dust emissions from chimneys and send relevant information to the Environment

طراحی ، نصب  و اجرای سیستمهای اتوماسیون احتراق به منظور کاهش مصرف در داخل کوره ها و بویلر ها با استفاده از سیستمهای هوادهی ویژه و تغییر در فرآیند مشعلها

Design and installation of automation systems for combustion In order to reduce the consumption of the furnace and boiler systems using a special aeration and changes in process burners.

تهیه نرم افزار های صنعتی به منظور بهینه کردن سیستمهای کنترلی در صنایع و مانیتورینگ پروسه کنترل خطوط تولید

In order to optimize the software for industrial control systems in industrial process monitoring and control of production lines

 
       تامین کالاهای مورد نیاز و خرید تجهیزات سفارشی از طریق دفاتر خارج از کشور
 

بخش بازرگانی خارجی و داخلی

Business sector

استعلام قیمت از تامین کنندگان داخلی

Price quotations from local suppliers

ثبت سفارش خرید تجهیزات خارجی

Order to buy foreign equipment

ارزیابی فنی با بخش فنی مهندسی از پیشنهادهای دریافت شده از سوی تامین کنندگان تجهیزات

Technical evaluation of proposals received by the department of engineering equipment suppliers

گشایش L/C‌و تامین اعتبار خریدهای خارجی

L / C opening and funding for foreign purchases

 
 
 اضافه شدن محصولات جدید از شرکت VCP سوئد  به سبد کالا های شرکت  لطفاً از منوی محصولات بازدید فرمائید